Skip to content
Close

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online bestellingen.

INHOUD

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichting van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurovereenkomst: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Sectorgarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden van Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd of een derde partij op basis van een afspraak tussen deze derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot levering van goederen, diensten en / of digitale inhoud in een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, dat de consument of de ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is verstrekt, mogelijk maakt. bestemd is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij uitsluitend of meer gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot het sluiten van het contract;
11. Standaardformulier voor herroeping: het in bijlage 1 opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Valence
Bentinckstraat 8
3861 KW Nijkerk
Telefoonnummer: +31202619351

E-mailadres: info@valence.design
KvK-nummer: 68510373
Btw-identificatienummer: NL193248426B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Alvorens de overeenkomst op afstand te sluiten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos ter beschikking. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn en dat deze desgevraagd kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, mag de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze aan de consument kan worden verstrekt. bewaar het op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden;
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden een specifieke product- of dienstvoorwaarde van toepassing is, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling dat is het meest gunstig voor hem / haar.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten, diensten en / of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Het contract
1. Behoudens het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en de daarbij gestelde voorwaarden heeft vervuld.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument langs elektronische weg kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen in acht.
4. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen van de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij van rechtswege gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Alvorens het product te leveren, zal de ondernemer bij het product, de dienst of de digitale inhoud, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over zijn vrijstelling van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud, voor zover van toepassing de kosten van bezorging en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
In het geval van producten:
1. De consument kan een koopovereenkomst voor een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan hem niet dwingen tot opgave van de reden (en).
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat het product door de consument is ontvangen of door een vooraf door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, of
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk van op de hoogte stelt.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende batches of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste batch of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan hem niet dwingen tot opgave van de reden (en).
4. De in artikel 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd in overeenstemming met de bedenktijd. bepaald in de voorgaande subparagrafen van dit artikel.
6. Indien de ondernemer de in het vorige artikel bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de aanvangsdag van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren op de manier waarop hij in een winkel met een product mag omgaan.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en kosten daarvan
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroeping.
2. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terug of bezorgt dit aan (de gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de retourtermijn van het product in ieder geval in acht genomen als het product wordt geretourneerd voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de directe kosten van terugzending van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te betalen.
6. Indien de consument zich terugtrekt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om niet tijdens de bedenktijd met de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit, die niet verkoopklaar is gemaakt, in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid aan te vangen, dan is de De consument is aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het deel van de verplichting dat op het moment van herroeping reeds is nagekomen in vergelijking met de volledige nakoming van de verplichting.
7. De consument draagt niet de kosten van het verrichten van niet voor verkoop gereed gemaakte diensten van water, gas of elektriciteit in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming indien
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of
b. als de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is opgeslagen
a. voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het aanvangen van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;
b. hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van toestemming; of
c. de ondernemer heeft de verklaring van de consument niet bevestigd.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbewijs voor ontvangst.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de consument in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die tot stand komen tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en / of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder is verplicht de producten, de digitale inhoud en / of de diensten af te nemen.
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
4. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van woonruimte tijdens een bepaalde periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is geregeld;
6. Producten vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument of die bedoeld zijn voor een specifieke persoon;
7. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
8. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;
9. Producten die vanwege hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
11. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid van gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en
a. ze het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
b. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Alle bij het leveren van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, met de in het aanbod vermelde specificaties, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de op de dag van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. werd gesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, zijn toeleverancier, fabrikant of importeur geboden extra garantie laat onverlet de rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan uitoefenen over het niet nakomen van de verplichtingen van de ondernemer als de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet. onderdeel van de overeenkomst.
3. Onder ‘extra garantie’ wordt verstaan iedere verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant waarop hij bepaalde rechten of aanspraken aan de consument overdraagt die verder gaan dan wettelijk verplicht is ingeval hij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van vermissing en / of beschadiging van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurzame prestatieafspraken: duur, opzegging en verlenging
Beëindiging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand. .
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten tegen het einde van de bepaalde periode opzeggen met inachtneming van de opzeggingsregels en een met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten annuleren:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– althans op dezelfde manier als ze door hem werden afgesloten;
– te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Uitbreiding
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden worden verlengd als de consument deze verlengde overeenkomst kan opzeggen. tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden. In de vaas betreft het contract een levering van dagbladen, kranten en weekbladen en tijdschriften die regelmatig maar minder dan eens per maand plaatsvinden.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, dag- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Looptijd
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. .

Artikel 15 – Betaling
1. Tenzij in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument te betalen bedragen binnen 14 dagen na de bedenktijd te worden voldaan, of bij gebreke van bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij een overeenkomst van dienstverlening gaat deze termijn in op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten is het in de algemene voorwaarden niet toegestaan om een vooruitbetaling van meer dan 50% te bedingen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) heeft voldaan en de ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, zal de consument is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en de ondernemer is gerechtigd eventuele buitengerechtelijke incassokosten bij de consument in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -, 10% over de volgende € 2.500, – en 5% over de volgende € 5.000, – met een minimum van € 40, -. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Mocht een klacht een voorzienbaar langere behandelingstijd vragen, dan zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over het product, de dienst of de klantenservice van de ondernemer kan ook worden ingediend bij Stichting Webshop Keurmerk door middel van een klachtenformulier op de Consumentenpagina van de website www.Stichting Webshop Keurmerk. org. De klacht wordt dan naar de betreffende ondernemer en naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg binnen een redelijke termijn kan worden opgelost
tijd of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht ontstaat er een geschil dat openstaat voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Aanvullende bepalingen of afwijkingen
Aanvullende bepalingen en / of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen de consument niet schaden en dienen zodanig schriftelijk of vastgelegd te worden dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Standaardformulier voor herroeping

Standaardformulier voor herroeping

(Vul dit formulier in en stuur het alleen terug als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Naar: Valence
Bentinckstraat 8,
3861KW NIJKERK
The Netherlands
info@valence.design

– Ik / Wij delen u hierbij mede dat ik / wij onze overeenkomst tot verkoop van de volgende producten willen herroepen: [specification of the product]*
de levering van de volgende digitale inhoud [specification of the digital content]*
de uitvoering van de volgende dienst [specification of the service]*

– Besteld op * / ontvangen op * [date of ordering the services or receiving products]*
– [Consumer’s name]
– [Consumer’s address]
– [Consumer’s signature] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

*) Doorhalen en / of aanvullen waar nodig.